Có phải lưu hóa đơn điện từ về máy tính không? Và nếu lưu thì lưu PDF hay XML hóa đơn mới đúng?

Tin tức

Chia sẻ ngay