Chính sách miễn phí

1. Gói miễn phí trọn đời

– Gam cung cấp gói Starter (với tính năng được nêu cụ thể trong bảng giá) cho phép khách hàng sử dụng miễn phí trọn đời.

– Gói dịch vụ này không cung cấp cho những khách hàng vi phạm “Điều khoản sử dụng” của GAM.

2. Thời gian sử dụng miễn phí Full tính năng

– Mọi phiên bản Gam Invoice đều cung cấp 1 khoảng thời gian nhất định cho phép khách hàng sử dụng sản phẩm miễn phí Full tính năng.

– Thời gian này được quy định cụ thể trong bảng giá và trên Website này.

– 1 máy tính hoặc 1 email hoặc 1 mã số thuế công ty khi cài đặt Phần mềm Gam Invoice thì được coi là 1 chủ thể sử dụng chương trình.

– Mỗi chủ thể nêu trên được hưởng duy nhất một lần thời gian miễn phí Full tính năng trên Phần mềm Gam Invoice.